Skip to main content

REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Akademii Pokochaj fotografię

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem akademia.pokochajfotografie.pl 
 2. Właścicielem serwisu oraz platformy szkoleń online jest e-production Michał Mrozek z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 12, Numer NIP 6311961101 Numer REGON277723844,  zwany dalej Usługodawcą, kontakt: akademia@pokochajfotografie.pl; tel. 606 249 411.
 3. Każda osoba odwiedzająca stronę akademia.pokochajfotografie.pl zwana jest dalej Użytkownikiem.
 4. Na stronie akademia.pokochajfotografie.pl dostępne są usługi odpłatne w postaci szkoleń online. Szkolenia mają formę elektronicznych materiałów video oraz załączników w postaci plików zdjęciowych, tekstowych i innych, które są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Usługodawca udziela Użytkownikom licencji na korzystanie z utworów zgodnie ze złożonym zamówieniem i poniesioną opłatą.
 6. Szkolenia dostępne są przede wszystkim w wersjach:
  LIVE – wyłącznie do odtwarzania w podanym dniu i godzinie, za pośrednictwem bezpośredniej transmisji przez internet
  VOD – video na żądanie, do odtwarzania w dowolnym czasie i miejscu, poprzez dostęp do plików online, w granicach czasowych podanych przez Usługodawcę w opisie Usługi (lub bezterminowo)
  Konsultacje indywidualne – za pośrednictwem skype czy innych programów, z możliwością dostępu Usługodawcy do pulpitu Użytkownika.
 7. Celem skorzystania z usług elektronicznych oferowanych przez Usługodawcę, Użytkownik korzysta z własnego komputera, tabletu czy innych urządzeń z dostępem do internetu i odpowiednio skonfigurowanych.
 8. Użytkownik musi posiadać aktywne konto poczty e-mail, za pośrednictwem którego otrzyma dostęp do zakupionych usług.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie Użytkownika do usług, wynikające z ograniczeń sprzętowych czy dostępu do internetu Użytkownika.
 10. Niedozwolone jest udostępnianie posiadanego dostępu do szkoleń innym osobom.
 11. W razie jednoczesnego logowania się z więcej niż jednego urządzenia za pomocą tych samych danych dostępowych przekazanych Użytkownikowi, dostęp może zostać zablokowany.
 12. Niedozwolone jest nieuprawnione pobieranie danych z serwerów Usługodawcy.
 13. Niedozwolone jest nagrywanie szkoleń dostępnych online na stronie akademia.pokochajfotografie.pl , niezależnie od przeznaczenia nagrań. Użytkownicy zakupujący pakiet VOD mają dostęp do szkolenia online w dowolnym momencie.
 14. Użytkownik uprawniony jest do wykorzystania zakupionych usług wyłącznie na cel edukacji prywatnej. Niedozwolone jest jakiekolwiek publiczne odtwarzanie fragmentów lub całości szkoleń.
 15. Użytkownik potwierdza przyjęcie do wiadomości, iż wszystkie szkolenia i inne materiały udostępniane przez Usługodawcę na stronie akademia.pokochajfotografie.pl stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub innych osób i podmiotów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 16. Złożenie zamówienia na korzystanie z dostępnych usług oferowanych przez Usługodawcę następuje za pośrednictwem strony akademia.pokochajfotografie.pl poprzez dodanie wybranej usługi do koszyka, uzupełnienie danych oraz kliknięcie w przycisk „ Kupuję i płacę”, a następnie opłacenie usługi za pośrednictwem wybranej formy płatności.
 17. Dostępne formy płatności: przelew, blik, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 18. Nieopłacone zamówienia zostają anulowane. Opłacone zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – realizowane są niezwłocznie po uznaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 19. Ceny podane na stronie zwolnione są z podatku VAT.
 20. Na życzenie Użytkownika, Usługodawca wystawia fakturę. Warunkiem wystawienia faktury jest podanie danych firmy oraz numeru NIP w procesie składania zamówienia.
 21. W przypadku płatności przelewem, konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, którego dotyczy płatność.
 22. Dokonanie płatności przez Użytkownika jest równocześnie zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie wybranej usługi szkoleniowej zgodnej z opisem usługi na stronie akademia.pokochajfotografie.pl
 23. W razie zwrotu środków, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 24. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączania platformy szkoleniowej i serwisu celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 25. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte świadczenie Usług w sytuacjach spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, w szczególności braku energii elektrycznej, awarii łączy telekomunikacyjnych.
 26. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji z tytułu nienależytego wykonania Usług. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, numer zamówienia Usługi, opis przedmiotu reklamacji. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres akademia@pokochajfotografie.pl z tytułem wiadomości REKLAMACJA.
 27. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 28. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć mailowo pod adres akademia@pokochajfotografie.pl, z tytułem wiadomości ODSTĄPIENIE.
 29. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 30. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników sklepu jest Usługodawca.
 31. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 32. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Usługodawcę zostały opisane w Polityce Prywatności.
 33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Stan na: 20 kwietnia 2022 r.